Хорооны Иргэний Танхим

Иргэн бүрийн санал чухал

1-р хорооны Иргэдийн танхим

1-р хороо 45000 хүн амтай

99161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /1rkhoroo_khud

2-р хорооны Иргэдийн танхим

2-р хороо 37600 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /2rkhoroo_khud

3-р хорооны Иргэдийн танхим

3-р хороо 45100 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /3rkhoroo_khud

4-р хорооны Иргэдийн танхим

4-р хороо 21058 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /4rkhoroo_khud

5-р хорооны Иргэдийн танхим

5-р хороо 22000 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /5rkhoroo_khud

6-р хорооны Иргэдийн танхим

6-р хороо 49200 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /6rkhoroo_khud

7-р хорооны Иргэдийн танхим

7-р хороо 12500 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /7rkhoroo_khud

8-р хорооны Иргэдийн танхим

8-р хороо 29000 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /8rkhoroo_khud

9-р хорооны Иргэдийн танхим

9-р хороо 46000 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /9rkhoroo_khud

10-р хорооны Иргэдийн танхим

10-р хороо 37450 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /10rkhoroo_khud

11-р хорооны Иргэдийн танхим

11-р хороо 31500 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /11rkhoroo_khud

12-р хорооны Иргэдийн танхим

12-р хороо 36900 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /12rkhoroo_khud

13-р хорооны Иргэдийн танхим

13-р хороо 29500 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /13rkhoroo_khud

14-р хорооны Иргэдийн танхим

14-р хороо 28600 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /14rkhoroo_khud

15-р хорооны Иргэдийн танхим

15-р хороо 30500 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /15rkhoroo_khud

16-р хорооны Иргэдийн танхим

16-р хороо 33000 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /16rkhoroo_khud

17-р хорооны Иргэдийн танхим

17-р хороо 49005 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /17rkhoroo_khud

18-р хорооны Иргэдийн танхим

18-р хороо 12500 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /18rkhoroo_khud

19-р хорооны Иргэдийн танхим

19-р хороо 34000 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /19rkhoroo_khud

20-р хорооны Иргэдийн танхим

20-р хороо 36220 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /20rkhoroo_khud

21-р хорооны Иргэдийн танхим

21-р хороо 47600 хүн амтай

89161843 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /21rkhoroo_khud