Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааг зохицуулдаг Монгол улсын хууль тогтоомж

НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ  https://legalinfo.mn/mn/detail/397 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 

https://legalinfo.mn/mn/detail/8928

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=207496&showType=1


Powered by Froala Editor