Хорооны Иргэний Танхим

Иргэн бүрийн санал чухал

1-р хорооны ажлын утас

1-р хороо 45000 хүн амтай

77196501 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /1rkhoroo_khud

2-р хорооны ажлын утас

2-р хороо 37600 хүн амтай

77196502 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /2rkhoroo_khud

3-р хорооны ажлын утас

3-р хороо 45100 хүн амтай

77196503 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /3rkhoroo_khud

4-р хорооны ажлын утас

4-р хороо 21058 хүн амтай

77196504 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /4rkhoroo_khud

5-р хорооны ажлын утас

5-р хороо 22000 хүн амтай

77196505 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /5rkhoroo_khud

6-р хорооны ажлын утас

6-р хороо 49200 хүн амтай

77196506 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /6rkhoroo_khud

7-р хорооны ажлын утас

7-р хороо 12500 хүн амтай

77196507 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /7rkhoroo_khud

8-р хорооны ажлын утас

8-р хороо 29000 хүн амтай

77196508 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /8rkhoroo_khud

9-р хорооны ажлын утас

9-р хороо 46000 хүн амтай

77196509 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /9rkhoroo_khud

10-р хорооны ажлын утас

10-р хороо 37450 хүн амтай

77196510 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /10rkhoroo_khud

11-р хорооны ажлын утас

11-р хороо 31500 хүн амтай

77196511 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /11rkhoroo_khud

12-р хорооны ажлын утас

12-р хороо 36900 хүн амтай

77196512 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /12rkhoroo_khud

13-р хорооны ажлын утас

13-р хороо 29500 хүн амтай

77196513 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /13rkhoroo_khud

14-р хорооны ажлын утас

14-р хороо 28600 хүн амтай

77196514 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /14rkhoroo_khud

15-р хорооны ажлын утас

15-р хороо 30500 хүн амтай

77196515 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /15rkhoroo_khud

16-р хорооны ажлын утас

16-р хороо 33000 хүн амтай

77196516 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /16rkhoroo_khud

17-р хорооны ажлын утас

17-р хороо 49005 хүн амтай

77196517 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /17rkhoroo_khud

18-р хорооны ажлын утас

18-р хороо 12500 хүн амтай

77196518 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /18rkhoroo_khud

19-р хорооны ажлын утас

19-р хороо 34000 хүн амтай

77196519 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /19rkhoroo_khud

20-р хорооны ажлын утас

20-р хороо 36220 хүн амтай

77196520 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /20rkhoroo_khud

21-р хорооны ажлын утас

21-р хороо 47600 хүн амтай

77196521 info@khan-uul.ub.gov.mn khan-uul.ub.gov.mn /21rkhoroo_khud