Ажлын алба

Хэлтэс, алба 

Албан тушаал 

Нэр 

1

ХУД-ийн Гэмт хэргээс урдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл

ГХУСАЗСЗ-ийн Ажлын албаны дарга

Э.Батмөнх 

2

Хуулийн судалгаа, олон нийтийн ажил хариуцсан ажилтан

Б.Номингэрэл 

3

Хуулийн сургалт сурталчилгаа, эргүүл хариуцсан ажилтан

А.Үлэмж 

4

Олон нийттэй харилцах ажилтан 

Э.Ананд 

Powered by Froala Editor