Зорилго

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах  дүүргийн салбар комисс нь язгуур угсаа, гарал үүсэл, үзэл бодол, шашин шүтлэг, хөрөнгө чинээ, нийгмийн байдлын улмаас улс төрийн  хилс хэрэгт  хэлмэгдэгч, тэдэнд  нөхөх   олговор  олгох тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэж ял шийтгэгдсэн иргэд болон тэдгээрийн үр хүүхдүүдэд нөхөх олговор олгуулах, уг чиглэлээр иргэдэд мэдээ мэдээлэл хүргэхэд салбар комиссын зорилго оршино. 

УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ, ТЭДЭНД НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

https://legalinfo.mn/mn/detail/510

Powered by Froala Editor